Quick-mix produkty radu tubag pri sanácii brány Heidesheimer Tor

Mesto Ingelheim a spolková krajina Falcko-Porýnie sa v roku 1998 rozhodli previesť potrebnú generálnu rekonštrukciu a nasledovne zprístupniť verejnosti pamiatku, postavenú už v r. 800 rímskym cisárom Karolom Veľkým - Ingelheimer Kaiserpfalz. K tomuto komplexu tiež náleží brána - Heidesheimer Tor - postavená vo východnej časti Kaiserpfalz vo 12. storočí ako opevnenie hrádze.

V rámci sanačných a reštaurátorských prác tu bola znížená úroveň zeminy o 1,5 m na pôvodnú výšku terénu z dôb Karola Veľkého tak, aby aj najstaršie stavby v okolí Heidesheimer Tor boli sprístupnené a umožnili návštěvníkom presný pohľad do císárskych dôb. Existujúca výmurovka brány bola najprv stabilizovaná s použitím špeciálnych výplňových mált na báze vápna, ktoré sú určené práve na tieto účely. 

Medzi ďalšími prácami na poškodenom murive bola mimo iných aj výmena vadných kameňov, začistenie škár a nové vyškárovanie špeciálnou škárovacou maltou. Potom bol v troch vrstvách aplikovaný aj minerálny náter kvôli trvácej ochrane prírodného kameňa. 

Napriek rozsiahlym úpravám zásadného charakteru má rekonštruovaná výmurovka Heidersheimer Tor v konečnej podobe zachovaný svoj pôvodný vzhľad.